Statut udruge
  • Registracija / Studenti-ce

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), Skupština Zavičajne udruge studenata Dalmatinske zagore, održana 13.12.2014., donijela je

S T A T U T

Zavičajne udruge studenata Dalmatinske zagore
(puni naziv udruge )

I.

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; međusobnim pravima i obvezama udruge i ustrojstvenih oblika, prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Zavičajna udruga studenata Dalmatinske zagore (u daljnjem tekstu Udruga) neprofitna je, neovisna, nevladina, izvanstranačka, pravna osoba utemeljena na dragovoljnom udruživanju studenata.
Udruga je registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.
Udruga je neprofitna pravna osoba.

Članak 3.

Naziv Udruge je: Zavičajna udruga studenata Dalmatinske zagore
Skraćeni naziv Udruge je: ZUSDZ
Sjedište Udruge je: Zagrebačka avenija 2, 10 000 Zagreb

Članak 4.

Udruga ima pečat.
Pečat Udruge je: okruglog oblika promjera 5 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: Zavičajna udruga studenata Dalmatinske zagore – Zagreb te logom Udruge.
Udruga može imati nekoliko jednakih pečata. Svaki pečat ima redni broj koji se nalazi u donjem djelu pečata iznad mjesta sjedišta.
Pečat koje rabe podružnice kao ustrojbeni oblici Udruge sadrže i naziv podružnice.
Naziv podružnice nalazi se ispod sadržaja iz stavka 2. ovog članka.
.
Članak 5.

Udrugu zastupa Predsjednik i Tajnik.
Skupština može ovlastiti i druge za zastupanje Udruge.

Članak 6.

Logo udruge je zaštitni znak udruge, koji se nalazi na pečatu, kao i na svim službenim dokumentima i materijalima udruge.
Logo udruge sastavljen je od krune na kojoj piše Zavičajna udruga studenata Dalmatinske zagore, u doljnjem djelu nalazi se detalj sa nošnje točnije vez sa drniške kape a u sredini loga nalazi se student koji sjedi na travi, naslonjen na suhozid čita knjige.

II.
CILJEVI I PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DIJELATNOSTI

Članak 7.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja tradicionalnih i kulturnih vrijednosti Dalmatinske zagore, organiziranog druženja studenata, i podizanje razine kvalitete života Dalmatinske zagore.
Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području obrazovanja i kulture.

Članak 8.

Djelatnosti Udruge su:
- planiranje rada, organizacije studentskih večeri, sudjelovanje i organizacija u humanitarnim
akcijama, organizacija raznih studentskih aktivnosti (sportskih i kulturnih ) događaja i tribina sve
sa ciljem promicanja kulture i tradicije Dalmatinske zagore te unaprjeđenje kvalitete života
studenata i građana Dalmatinske zagore.
- informiranje javnosti o aktivnostima u udruzi i novostima vezanim uz Dalmatinsku zagoru.
- razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad sa srodnim
udrugama i organizacijama.
- izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti
- jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje u cilju druženja
studenata i realizaciji predviđenih projekata.

Članak 9.

Rad Udruge je javan.
Javnost rada se očituje u redovitom obavještavanju članova i ostalih zainteresiranih o radu udruge, njezinoj djelatnosti, ciljevima i zadacima.
Udruga o svojem radu obavještava članove putem interneta, letaka ili glasila koje će izlaziti ovisno o financijskim sredstvima.
Redovite i izvanredne sjednice Skupštine Udruge javnog su značaja.
Javnost se može iznimno isključiti u slučajevima kada javnost može štetiti fizičkoj ili pravnoj osobi u predmetu ili postupku o kojem se raspravlja.
Odluku o isključenju javnosti donosi Skupština Udruge.

III.

ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 10.

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba ako prihvati Statut Udruge.
Potpisom na pristupnicu prihvaća se Statut Udruge.

Članak 11.

Članovi Udruge se upisuju u popis članova koji vodi Tajnik Udruge, a na temelju popunjene pristupnice.
Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, studiju koji pohađa član ili je pohađao, kategoriji članstva, kontaktu, prestanka članstva u udruzi.
Popis članova dostupan je na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 12.

Kategorije članstva u Udruzi mogu biti:
• redovita
• počasna

Članak 13.

Redoviti član Udruge svaki je član koji pristupi Udruzi na način naveden u članku 10 i članku 11. ovog Statuta.
Redovitim članom postaje se upisom u Popis članova i plaćanjem članarine.
Redoviti članovi mogu biti birani u Predsjedništvo Udruge ili Nadzorni odbor.
Počasnim članom postaje se temeljem jednoglasne odluke Predsjedništva Udruge.
Počasnim članom može postati svaki državljanin Republike Hrvatske i strani državljanin, koji svojim djelovanjem izuzetno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruge te koji pridonosi ugledu Udruge, kao i vrednota koje isti promiče.
Počasni članovi imaju sva prava redovitih članova, osim prava glasovanja i biranja na sjednici Skupštine Udruge, a oslobođeni su plaćanja članarine.

Članak 14.

Predsjedništvo Udruge dvotrećinskom većinom na početku svake akademske godine određuje godišnji iznos članarine.

Članak 15.

Prava, odgovornosti i obveze članova su:
- plaćanje članarine (samo redovni članovi),
- poštivanje tijela Udruge, Statuta i ostalih akata Udruge,
- čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
- čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,
- promicanje interesa Udruge
- bavljenje aktivnostima Udruge,
- sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge (samo redovni članovi).

Članak 16.

Članstvo u Udruzi prestaje:
- dragovoljnim istupom,
- neplaćanjem članarine,
- isključenjem (zbog teže povrede prava i obveza, postupanja protivnog ciljevima i
zadacima te rušenjem ugleda Udruge), nepoštivanjem tijela Udruge, Statuta i
ostalih akata Udruge.
- smrću fizičke osobe
Odluku o stegovnoj odgovotnosti članova donosi Predsjednik udruge.
Predsjednik Udruge odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova udruge zbog teških povreda i prava i obaveza utvrđenih člankom 17. ovog Statuta kao i zbog nanošenja imovinske i neimovinske štete Udruzi.
Zbog povrede prava i obveza te nanošenja štete, članu Udruge Predsjednik Udruge može izreći;
- opomenu
- isključenje iz članstva Udruge
Protiv odluke Predsjednika Udruge o isključenju ili stegovnoj odgovornosti član Udruge može u roku od 15 dana od primitka odluke uložiti žalbu Skupštini koja je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe.
Odluka Skupštine donijeta povodom žalbe člana je konačna.

Članak 17.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština.
Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.
Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa.
Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

IV.

USTROJ UDRUGE

Članak 18.

Udruga je pravna osoba koja djeluje u Republici Hrvatskoj.
Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.
Odluku o udruživanju donosi Skupština sukladno Statutu.

Članak 19.

Radi lakšeg obavljanja poslova i zadataka udruge, Skupština može osnovati podružnice ako se za to ukaže potreba i stvore potrebni uvjeti.

Članak 20.

Podružnice nemaju svojstvo pravne osobe.
Podružnice su ustrojstveni oblici Udruge i djeluju u skladu sa Statutom Udruge.
Skupština imenuje osobu ovlaštenu za predstavljanje podružnice.
Općim aktom uređuje se osnivanje, način rada podružnice i ozemlje njezina djelovanja (županija, grad, općina). Opći akt o podružnicama definira predsjedništvo koje isti proslijeđuje Skupštini na razmatranje i usvajanje.

Članak 21.

Osoba ovlaštena za predstavljanje podružnice upravlja radom podružnice u skladu s odlukama Skupštine i Predsjedništva Udruge.
Osoba ovlaštena za predstavljanje podružnice odgovorna je Skupštini, Predsjedništvu udruge i Nadzornom odboru udruge.

V.

TIJELA UDRUGE

Članak 22.

Tijela Udruge su:
- Skupština
- Predsjedništvo
- Predsjednik Predsjedništva
- Dopredsjednik
- Tajnik
- 2 Člana predsjedništva
- Nadzorni odbor ( predsjednik NO + 2 člana )
- Seniorsko vijeće
SKUPŠTINA

Članak 23.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom, (u daljnjem tekstu „Skupština“).
Skupštinu sačinjavaju svi redovni članovi Udruge.

Članak 24.

Sjednica Skupštine može biti redovita, izborna i izvanredna.
Skupština redovito zasjeda jednom godišnje, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake dvije godine.
Skupštinu saziva Predsjednik Udruge.
U odluci o sazivanju Skupštine, Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan 15 dana prije Skupštine učiniti dostupnima dnevni red i objaviti vrijeme i mjesto održavanja sjednice Skupštine.
Predsjednik je dužan sazvati Skupštinu kada to zatraži najmanje 1/3 članova Skupštine Udruge ili Nadzorni odbor (dvotrećinski).
Predsjednik Udruge saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 6. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i vrijeme održavanja sjednice).
Predlagatelj sjednice Skupštine dužan je učiniti dostupnima dnevni red i objaviti vrijeme i mjesto održavanja sjednice Skupštine najmanje 15 dana prije sjednice Skupštine.

Članak 25.

Skupštinom predsjedava Predsjednik Udruge.
Predsjednik Udruge može ovlastiti člana Predsjedništva da predsjedava Skupštinom.
Zapisnik na Skupštini vodi Tajnik koji i potpisuje isti ( ovjerovitelj/i ako ih je skupština izabrala) koji se trajno čuva u arhivi Udruge.
Ukoliko nema tko voditi sjedincu Skupštine, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem (dvotrećinskom većinom) odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom kao i zapisničara.
Osobe lišene poslovne sposobnosti mogu biti članovi prisutni na sjednici Skupštine ali nemaju pravo glasovanja.
Osobe lišene poslovne sposobnosti ne mogu biti izabrani u Predsjedništvo ili Nadzorni odbor Udruge.

Članak 26.

Skupština Udruge:
- utvrđuje politiku rada Udruge,
- donosi i mijenja Statut Udruge,
- natpolovičnim brojem glasova prisutnih članova donosi druge akte i odluke
važne za rad Udruge,
- bira i razrješuje dužnosti članove Predsjedništva i Nadzornog odbora,
- bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika i tajnika,
- odlučuje o udruživanju u savez udruga, zajednica, mreža i međunarodnih udruga.
- razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,
- daje smjernice za rad Udruge,
- odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine,
- imenuje stalna radna tijela,
- imenuje likvidatora udruge, sukladno Statutu
- Skupština usvaja godišnje financijsko izviješće
- Skupština usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i
izvješće o radu za prethodnu godinu
- odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti
- donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge)
- donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika
- obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

Članak 27.

Skupština donosi odluke dvotrećinskom većinom prisutnih članova osim ako ovim Statutom nije drugačije propisano.
Skupština odluke može donijeti javnim i tajnim glasovanjem, ovisno kako je ovim Statutom propisano, ako ovim Statutom nije definiran način glasanja, o načinu glasanja odlučuje predsjednik Udruge.
Rad Skupštine je javan, osim u slučajevima predviđenim ovim Statutom, zakonom ili drugim propisima i aktima.
U slučaju isteka mandata tijelima udruge Skupštinu udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili pet članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

PREDSJEDNIŠTVO

Članak 28.

Predsjedništvo Udruge je kolegijalno tijelo upravljanja i izvršavanja odluka Skupštine
( u daljnjem tekstu „ Predsjedništvo“ ).

Članak 29.

Predsjedništvo se sastoji od 5 članova.
Članovi Predsjedništva sastoje se od; Predsjednika, Dopredsjednika, Tajnika i dva člana Predsjedništva.

Članak 30.

Predsjedništvo :
- utvrđuje prijedlog Programa djelatnosti i planove rada;
- imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke;
- provodi odluke i zaključke Skupštine,
- vodi redovite poslove Udruge,
- upravlja sredstvima i imovinom Udruge,
- donosi godišnji plan i program Udruge,
- donosi godišnji financijski plan,
- priprema sjednice Skupštine,
- utvrđuje visinu godišnje članarine, sukladno Statutu
- podnosi godišnji izvještaj o svojem radu Skupštini i Nadzornom odboru.
- obavlja i druge poslove neophodne za rad i djelovanje Udruge, predviđene zakonima, Statutom i inim propisima.

Članak 31.

Sjednice Predsjedništva saziva Predsjednik Udruge .
Sjednice Predsjedništva održavaju se najmanje jednom u tri mjeseca.
Sjednicama Predsjedništva predsjeda Predsjednik Udruge, a u slučaju njegove spriječenosti Dopredsjednik.
Kvorum predsjedništva čine minimalno tri člana predsjedništva.
Predsjedništvo donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova predsjedništva, osim ako ovim Statum nije drugačije propisano.
.

Članak 32.

Član Predsjedništva ne može biti i član Nadzornog odbora.
Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Nadzornom odboru i Skupštini.
Mandat članova Predsjedništva traje dvije godine, svaki član Predsjedništva osim Predsjednika može biti biran u više mandata po dvije godine
Član Predsjedništva koji ne izvršava statutom utvrđene obaveze, može biti opozvan od strane Skupštine a na prijedlog Predsjedništva.
PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 33.

Predsjednik Udruge je po svojem položaju Predsjednik Predsjedništva.
Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.
Predsjednika Udruge bira Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih članova na izbornoj sjednici.
Mandat Predsjednika Udruge traje dvije godine, a može biti biran najviše u jedan mandata.

Članak 34.

Predsjednik Udruge:
- zastupa i predstavlja Udrugu,
- odgovara za zakonitost rada Udruge,
- upravlja financijama Udruge,
- sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge
- potpisuje poslovne isprave, uključujući i isprave o materijalnom poslovanju,
u skladu s odlukama Predsjedništva
- priprema i saziva sjednice Predsjedništva,
- predsjeda sjednicama Predsjedništva,
- saziva Skupštinu Udruge,
- predsjeda i rukovodi radom Skupštine Udruge,
- utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i
usvajanje,
- provodi odluke, programe, smjernice i zaključke Skupštine, Predsjedništva i
Nadzornog odbora
- brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
- upravlja imovinom Udruge
- imenuje komisije i slična privremena tijela prema potrebi te im određuje zadatke,
- brine se o upoznavanju javnosti s radom Udruge,
- vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine
- odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
- dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi
registar udruga
- obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 35.
Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Predsjedništvu, Skupštini i Nadzornom odboru.
Predsjednik Skupštini Udruge i Nadzornom odboru podnosi godišnje pismeno izvješće o radu Predsjedništva.

DOPREDSJEDNIK

Članak 36.

Izvršava zadatke koje mu odredi Predsjedništvo Udruge ili sam Predsjednik Udruge.

Za svoj rad odgovoran je Predsjedništvu, Skupštini i Nadzornom odboru.
Provodi odluke, programe, smjernice i zaključke Skupštine, Predsjedništva i Nadzornog odbora. Zastupa i predstavlja Udrugu.
Dopredsjednika Udruge bira i imenuje Skupština, dvotrećinskom većinom prisutnih članova, na mandat od dvije godine a može biti biran u više mandata.

TAJNIK

Članak 37.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština, dvotrećinskom većinom prisutnih članova, na mandat od dvije godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi, a može biti biran u više mandata.
Provodi odluke, programe, smjernice i zaključke Skupštine, Predsjedništva i Nadzornog odbora.
Odgovoran je Predsjedništvu, Skupštini i Nadzornom odboru.

Članak 38.

Tajnik Udruge:
- zastupa i predstavlja Udrugu,
- vodi tajništvo Udruge i organizira administrativne poslove,
- provodi odluke, programe, smjernice i zaključke Skupštine, Predsjedništva i
Nadzornog odbora,
- podnosi izvještaje o svojem radu Predsjedništvu i Nadzornom odboru na kraju godine,
organizira i provodi rad i poslovanje Udruge u skladu s donesenim odlukama,
- obavlja i druge poslove predviđene u djelatnostima Udruge, Statutu,
zaključcima Skupštine, odlukama Predsjedništva i Nadzornog odbora i inim propisima
- Tajnik Udruge može organizirati tajništvo Udruge kao stalno radno tijelo koje potvrđuje Skupština.
Članovi tajništva, osim tajnika nemogu biti članovi Predsjedništva ili Nadzornog odbora.
- vodi popis članova Udruge,
- vodi zapisnik sa sjednica Predsjedništva i Skupštine,osim ako Statutom nije
drugačije propisano

Članak 39.

Mandat upravljanja Udrugom članovima Predsjedništva i Nadzornog odbora prestaje istekom vremena na koje su izabrani.
Svaki član tijela upravljanja Udrugom ima pravo biti biran u tijelo upravljanja Udrugom na neograničen broj mandata,osim predsjednika Udruge.
Mandat svih članova tijela upravljanja Udrugom ili samo pojedinog člana, može prestati razrješenjem ili opozivom zbog grubog kršenja Statuta, drugih akata Udruge ili zakona.
Mandat novoizabranog člana tijela upravljanja Udruge traje do isteka mandata opozvanog člana Udruge.
Novoizabranog člana tijela Udruge imenuje Skupština, na način koji je opisan ovim Statutom.
Mandat člana tijela upravljanja Udruge može prestati i na vlastiti zahtjev, a taj zahtjev mora biti obrazložen pismeno i dostavljen Predsjedništvu i Nadzornom odboru.
Grubim kršenjem Statuta smatra se neopravdani izostanak s tri sjednice Predsjedništva ili Nadzornog odbora uzastopno.

Članak 40.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge, Skupština ili Predsjedništvo i Nadzorni odbor zajedno (jednoglasno) mogu osnovati privremena radna tijela, ista mogu postati stalna, odlukom Skupštine, dvotrećinskom većinom.
Odlukom o osnivanju stalnih i privremenih radnih tijela, posebnim aktom utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme na koje se osnivanju i odgovornost za obavljanje poslova.
Privremena radna tijela u Udruzi su tijela koja mogu djelovati najviše godinu dana.

NADZORNI ODBOR

Članak 41.

Nadzorni odbor ima 3 člana, koje bira i imenuje Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih članova.
Članovi Nadzornog odbora biraju se na dvije godine¸ a mogu biti birani u više mandata.
Član Nadzornog odbora ne može biti istovremeno član Predsjedništva Udruge.
Nadzorni odbor odlučuje natpolovičnom većinom svih članova.

Članak 42.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u godinu dana.
Nadzorni odbor provjerava:
- poštivanje zakona, Statuta i općih akata Udruge te odluka Skupštine i Predsjedništva,
- raspolaganje imovinom Udruge,
- materijalno-financijsko poslovanje Udruge,
- djelovanje i politiku djelovanja Udruge sukladno Statutu i drugih akata Udruge.
Nadzorni odbor dužan je postupiti po svakoj predstavci, primjedbi i sl. bilo kojeg člana Udruge.
Nadzorni odbor dužan je razriješiti žalbe u roku od 7 dana, od dana primitka žalbe.

Članak 43.

Član Nadzornog odbora koji ne izvršava Statutom utvrđene obaveze, može biti opozvan od strane Skupštine a na prijedlog Nadzornog odbora.
.
Članak 44.

SENIORSKO VIJEĆE

Seniorsko vijeće savjetodavno je tijelo unutar Udruge koje čine bivši predsjednici i
trenutni predsjednik Udruge.
Seniorsko vijeće nema nikakve ovlasti ni obaveze unutar Udruge .
Seniorsko vijeće ima pravo prisustva jednoj sjednici Predsjedništva u godini, prisustvo je isključivo promatračko, bez ikakvih ovlasti i drugih prava, izuzev aktualnog Predsjednika Udruge koji ima sva prava koje mu ovaj Statut pripisuje.
Zbog narušavanja ugleda Udruge Skupština može raspustiti članove Seniorskog vijeća.

VI.

PROVEDBA IZBORA

Članak 45.

Izbori mogu biti redovni ili izvanredni. Redovni izbori, na kojima se biraju članovi Predsjedništva i Nadzornog odbora te predsjednik, dopredsjednik i tajnik, provode se svake dvije godine.
Izvanredni izbori moraju se provesti ukoliko to zatraži Skupština dvotrećinskom većinom ili jednoglasnom odlukom Nadzornog odbora, kao i u slučaju ostavke ili ukoliko se iz nekog drugog razloga isprazni određena funkcija .
Izbore provodi Izborno povjerenstvo.
Broj članova izbornog povjerenstva je pet.
Izborno povjerenstvo bira Skupština za svake pojedine izbore.
Izborno povjerenstvo postupa po odluci Skupštine ili Nadzornog odbora te raspisuje izbore kao i vrijeme njihovog održavanja sukladno Statutu.
Izbori se provode sukladno Statutu a izborno povjerenstvo dužno je javno obznaniti pravila prijave kandidata kao i vrijeme i mjesto održavanja izbora, putem javnog proglasa
Izbori i način njihovog provođenja definirani su poslovnikom Udruge, kojeg donosi Skupština dvotrećinskim brojem prisutnih članova Skupštine.

VII.

IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 46.

Imovinu Udruge čine:
- novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima
- novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
- nekretnine i pokretne stvari udruge,
- druga imovinska prava.
Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.
Financijska sredstva Udruge raspoređuju se godišnjim planom koji donosi Predsjedništvo Udruge, dvotrećinskim brojem glasova članova Predsjedništva.
Nadzorni odbor Udruge ima pravo i obavezu uvida u financijski plan i poslovanje Udruge.

Članak 47.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju kroz godinu, Predsjednik Udruge podnosi Skupštini i Nadzornom odboru krajem svake godine.
Izvješće o realizaciji plana i programa i aktivnostima Udruge, Predsjednik Udruge podnosi Skupštini i Nadzornom odboru krajem svake godine.

VIII.

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 48.

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.
Udruga prestaje postojati :
• odlukom Skupštine prisutnih članova dvotrećinskom većinom prisutnih članova,
U slučaju prestanka postojanja Udruge, preostala imovina dat će se u nekoj udruzi ili ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na prijedlog Nadzornog odbora, a konačnom odlukom Skupštine, dvotrećinskom većinom prisutnih članova iste.
Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština dvotrećinskim brojem glasova prisutnih članova.
Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

IX.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.

Statut Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih članova Skupštine Udruge, nakon provedene rasprave.
Prijedlog izmjene Statuta može dati svaki redovni član Udruge. Isti je u tom slučaju dužan u pisanoj formi uručiti prijedlog izmjene Tajniku Udruge, koji isti prosljeđuje Predsjedništvu Udruge na razmatranje, najviše u roku od 7 dana od primitka predlagatelja. Predsjedništvo mora pismeno odgovoriti u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga od strane Tajnika.
Zahtjev za izmjenom i dopunom Statuta može zatražiti isključivo Predsjedništvo jednoglasnom odlukom, a Skupština usvaja prijedlog dvotrećinskom većinom prisutnih članova Skupštine.
Zahtjev za izmjenom i dopunom Statuta, Predsjedništvo predaje Predsjedniku Udruge koji je dužan sazvati Skupštinu u roku koji je predviđen Statutom.

Članak 50.

Statut je javno dostupan.
Odredbe ovog Statuta imaju se tumačiti u skladu s ciljevima i zadacima Udruge.
Odredbe ovog Statuta i drugih akata Udruge tumači Skupština.

Članak 51.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut od 01.07.2010.
U Zagrebu, 13.12.2014. godine.

 

Tomislav Odak
PREDSJEDNIK UDRUGE

 

Statut Udruge možete preuzeti na slijedećem linku pdfStatut Zavičajne Udruge studenata Dalmatinske zagore 28.01.2015.

Sveučilište u Zagrebu

Stipendije

Studentski centar

Studentski zbor

Pčelarstvo Divljaković

pcelarstvo

Vinarija Duvančić

vinarijaduvancic

Distribucija pića

dugi-z-95

Perković - Rakije i Likeri

perkiviclikeri1

Pršutana Miljevci

drniskiprsut